Kolme Syytä valita yksi Palveluntarjoaja Kiinteistön korjausrakentamisen LVISA-Suunnitteluun

Kolme Syytä valita yksi Palveluntarjoaja Kiinteistön korjausrakentamisen LVISA-Suunnitteluun

Kiinteistön korjausrakentaminen eli saneeraus on aina iso päätös. Rakennuksen elinkaaren aikana tehdään korjaamista ja muuttamista vain muutaman kerran. Sen vuoksi korjausrakentamisen projektin soisi menevän kunnialla läpi.

Tämän vuoksi korjausrakentamiskohteen LVISA-suunnitteluun kannattaa valita osavaa kumppani, joka voi auttaa jo konsepti- ja hankesuunnitteluvaiheessa sekä sitten, kun korjaustyöt ovat jo käynnissä.

Korjausrakentaminen eli saneeraus – Rakkaalla lapsella on monta nimeä

”Korjausrakentaminen eli saneeraus tarkoittaa olemassa olevan rakennuksen tai muun rakennelman laajaa yhdellä kertaa tapahtuvaa korjaamista tai muuttamista.” Wikipedia

Korjausrakentamisen yhteydessä tehdään usein rakennuksen rakenteiden ja taloteknisten laitteiden kunnossapitoa, näitä tehdään myös pitkän tähtäimen hoitoon liittyvänä korjaustyönä.

Korjausrakentamisessa voi olla useita tavoitteita. Yksi voi olla kiinteistön tilojen muuttaminen eri käyttötarkoitukseen sopiviksi. Yksi voi olla lisätilan rakentaminen. Yksi voi olla olemassa olevan käyttötarkoituksen säilyttäminen.

Korjausrakentamisen tavoitteiden määrittäminen

Korjausrakentamisessa puhutaan peruskorjauksesta, kun rakennus korjataan niin hyväksi kuin se oli valmistuessaan.

Perusparannuksessa taas tavoitellaan rakennuksen aiempaa parempaa laatutasoa sekä tavoitellaan aiempaa parempaa toiminnallisuutta.

Uudistamisesta on kysymys silloin, kun rakennusta, tilajakoja ja talotekniikkaan modernisoidaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja käyttötarpeita.

Lisärakentamisessa rakennukseen rakennetaan uusia tiloja ja kasvatetaan pinta-alaa joko talon sisäpuolella tai ulkopuolelle uusilla rakenneratkaisuilla.

Konservoinnissa pyritään säilyttämään rakennuksen nykyistä rakennustekniikkaa ennaltaehkäisevästi erilaisilla menetelmillä ja tekniikoilla siten, että rakennuksen tuhoutuminen keskeytyy.

Entisöimisestä ja restauroinnista on kyse silloin, kun rakennusta pyritään saattamaa alkuperäiseen kuntoon vanhoja rakennustapoja hyödyntäen. Lähde: Wikipedia

Saneerauskohteen suunnittelussa tarvitaan arkijärkeä

Korjausrakentamisen nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että viranomaisten rakennusmääräyksiä on noudatettava soveltuvin osin.

Kaikki nyky määräykset eivät koske korjausrakentamista, vaan vanhan rakennuksen korjaamisen yhteydessä on lupa käyttää arkijärkeä soveltaen rakennusvuoden ja nykyisiä rakennusmääräyksiä. Lähde: Wikipedia

Eri aikakausien rakennusmääräyksien ja rakennusmenetelmien noudattaminen ja soveltaminen nykyaikaisia käyttövaatimuksia vastaavaksi kiinteistöksi vaatii korjausrakentamiskohteen suunnittelijalta ammattitaitoa ja osaamista.

Helsinki_Uusimaa_korjausrakentaminen

Syy 1: Konsultointiapu – Miksi lähteä tekemään remonttia

Korjausrakentamishankkeen valmistelu ja päätöksenteko vaatii aikaa ja osaamista. Hankkeelle pitää pystyä luomaan pitävä aikataulu hankesuunnittelusta toteutusvaiheeseen. Valmistelu aloitetaan tarveselvityksen ja tavoitteen määrittämisellä. Korjataanko vanhaa, rakennetaanko lisätilaa vai muutetaanko tilojen käyttötarkoitusta toiseksi.

Korjausrakentamisen kannattavuusanalyysilla selvitetään kiinteistön remontoinnin toimenpiteiden kannattavuutta. Energialaskelmassa voidaan huomioida esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihtoon liittyvät kannattavuusanalyysit. Tässä on helppo mahdollisuus parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

Budjetointi auttaa taloyhtiötä, rakennuttajaa ja kiinteistönomistajaa arvioimaan karkeasti tulevan korjausrakentamishankkeen taloudellisia vaikutuksia. Budjetointiin vaikuttaa muun muassa rakennuksen rakennusvuosi ja kiinteistön tyyppi sekä tietysti tavoitetila.

Planius Oy:n palvelut korjausrakentamisen starttivaiheeseen:

 • Konseptisuunnittelu
 • Hankesuunnittelu
 • Kannattavuusanalyysit
 • Energialaskenta
 • Budjetointi
 • Tarjouslaskenta

Konsultoinnin avulla varmistetaan oikeat toteutustavat ja konseptisuunnittelun avulla talotekniikasta tehdään kilpailuetua.

Syy 2: Suunnitteluosaaminen – Säästää hermoja ja euroja

Konseptisuunnittelun avulla talotekniikasta tehdään kilpailuetua. Hankesuunnittelun avulla nivotaan yhteen eri osapuolten vaatimukset. Kiinteistön omistajalla ja käyttäjällä on omat taloudelliset perusteet vaatia kiinteistöltä tehokkuutta sekä käytössä että toiminnallisuudessa. Omat tehokkuus vaatimuksensa on myös rakennusurakan toteuttavalla urakoitsijalla.

Korjausrakentamisen suunnittelu kannattaa tehdä ammattilaisten kanssa. Suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. Suunnittelun avulla varmistetaan oikeat toteutusvalinnat ja eri valintojen keskinäinen yhteensopivuus.

Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat muun muassa rakennusmenetelmät. Onko rakentamisessa käytetty elementtejä. Onko kantavat rakenteet puuta, terästä vai betonia. Minkälaiset nykyiset talotekniset ratkaisut ovat ja missä kunnossa ne ovat. Rakennusmenetelmien tunteminen ja yhteensovittamisen taito auttaa laatimaan toimivan kokonaisuuden LVISA-teknisestä toteutuksesta.

Planius Oy:n palvelut korjausrakentamisen suunnitteluvaiheeseen:

 • LVI suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
 • Automaatiosuunnittelu
 • Jäähdytysjärjestelmien suunnittelu
 • Sprinklerisuunnittelu
 • Valaistussuunnittelu
 • Hulevesien hallinnan suunnittelu
 • Suunnittelun ohjaus

Suunnittelun avulla varmistetaan valittujen järjestelmien yhteensopivuus saneerauskohteessa.

Syy 3: Rakennuttamispalvelu – Laatu tehdään työmaalla toteutusvaiheessa

Korjausrakentamisen laatu tehdään työmaalla toteutusvaiheessa. Näin ajattelee rakennusliikkeen ja urakoitsijan työnjohtaja. Se on totta – näinhän se on. Mutta korjausrakentamishankkeessa on tapahtunut paljon muutakin ennen kuin tähän on päästy. On tehty hyvä suunnittelu. Suunnitelmien mukainen kilpailutus. On tehty urakoitsijoiden arviointi ja lopulta on tehty valinta urakoitsijoista.

Työmaan korjaustöiden ollessa käynnissä projektinjohdon osaamisella on valtava merkitys onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa. Projektin täytyy onnistua taloudellisesti. Tähän päästään, kun tehdään kustannusseuranta. Toteutuvien kustannusten tulisi olla vähintään laskennallisten kustannusten kanssa samalla viivalla – mielellään kuitenkin alle budjetoidun.

Rakennustöiden valvonnan tason tulee olla korkea. Urakan lopputarkastus ja käyttöönottovaihe on kivuton, kun jokainen on tehnyt omat työnsä niin kuin ne kuuluu tehdä. Laadukas valvontatyö helpottaa kiinteistön käyttöä ja vähentää takuuaikaisten reklamaatioiden ja turhista vikakäynneistä huolehtimista.

Planius Oy:n palvelut korjausrakentamisen toteutusvaiheeseen:

 • Kilpailutus
 • Urakoitsijoiden arviointi ja valinta
 • Projektinjohto
 • Käyttäjäyhteistyöstä huolehtiminen
 • Projektin kustannusseuranta
 • Rakennustöiden valvonta
 • Hankkeen vastaanotto ja käyttöönotto
 • Takuu ja käytönaikaiset tarkastukset

Rakennuttamisen palvelut varmistavat saneeraushankkeen tehokkaan ja laadukkaan toteutuksen.

Onnistunut korjausrakennushanke edellyttää saumatonta yhteistyötä suunnittelussa

Planius Oy tarjoaa asiakkailleen kattavaa LVISA-palvelua. Koko talotekniikan suunnittelu yhden palveluntarjoajan mallilla säästää aikaa, rahaa ja hermoja.

Kun LVI-suunnittelija, sähkösuunnittelija ja automaatiosuunnittelija istuvat samassa työtilassa, kommunikointi ja vuorovaikutus on aukotonta.

Suunnittelijat voivat käydä tehokkaasti vuorovaikutusta keskenään, varmistaen näin valittujen järjestelmien ja kaikkien suunnitelmien keskinäinen yhteensopivuus jo suunnittelupöydällä ja lopulta toteutusvaiheessa.

Saneerausprojektissa suunnittelutoimiston reagointiherkkyys punnitaan

Suunnittelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisäksi lupaamme kommunikoida asiakkaan kanssa korjausrakentamisen suunnittelun ja urakan aikana aktiivisesti ja ketterästi.

Korjausrakentamiskohteissa saattaa tulla yllättäviä tilanteita, jotka eivät ole tulleet ilmi suunnitteluvaiheessa.

Aina kun suunnittelijaa tarvitaan, reagoimme muutostarpeisiin, kerromme mielipiteemme ja sovimme asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisun, jolla edetään onnistuneeseen lopputulokseen.

Korjausrakentaminen mielessä?

Mikäli sinulla on alkamassa saneeraushanke, ota rohkeasti yhteyttä meihin jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Näin saat parhaan hyödyn osaamisestamme, sinun hankkeesi eduksi!

Soita: Miika Pitkälä +358 45 1343 053

Tai lähetä sähköpostia: miika.pitkala@planius.fi

Lue lisää LVISA suunnittelupalvelustamme täältä.
Lue lisää LVISA rakennuttamispalvelustamme täältä.
Lue lisää LVISA konsultointipalvelustamme täältä.

Jätä kommentti